ბარათის შეკვეთა
დაწყება დასრულება
1 საყვარელი სასწავლო საგანი
2 საგანი, რომლის გაცდენა ერთი სიამოვნებაა
3 საყვარელი წელიწადის დრო
4 საოცნებო ცხოველი
5 საყვარელი ფერი
6 გასართობი თავისუფალ დროს
7 საყვარელი ანიმაციური ფილმი
8 ყველაზე გემრიელი ნაყინი
9 ვინ მოერევა?
10 საყვარელი საჭმელი